Blog Page

Видове Организации

theadmin

Акционерното дружество е основната форма на организация в американското стопанство. Разбирането на същността на тези организационни форми е помощно (по-добро) при описваните по-долу финансови инструменти. Дружеството е юридическо лице, плаща данъци и има цяла поредица от други правни и финансови задължения. Капиталът на акционерното дружество произхожда от два основни източника. Дружество от този вид пуска в обръщение акции и облигации. Притежатели на акционерното дружество са акционерите. Акциите показват участието в дружество от този тип. Облигациите показват теглените заеми от страна на акционерното дружество. Акционерите на дружеството имат ограничена правна отговорност. Това означава, че в случай на банкрут, акционерите губят само капитала, който са заплатили за закупуването на акциите. Останалото имущество на акционерите остава недокоснато.
Съществуват също така и командитни дружества  чиито собственици са партньори, а не акционери. Понасянето на задълженията на такова дружество пада върху самите партньори, а не само върху предприятието. Инвеститорите не искат обаче да поемат риска, който превишава капитала, инвестиран в дружеството. За да се решат тези проблеми се създават две класи партньори: генерален партньор и пасивен партньор. Генерален партньор е този, който поема правните и финансовите задължения. Пасивен партньор, в същото време е този партньор, който плаща единствено капитала на дружеството и се основава на всички решения на партньора от генерален тип.
Фирмата, която организира командитното дружество и продава нейния дял на инвеститора (партньор с ограничена отговорност) обикновено се нарича генерален партньор. Частните дружества не са регистрирани от комисията на ценните книжа. Техният дял се продава на богати инвеститори. Командитните дружества са регистрирани в съда. Те се делят на частни и обществени.
Командитните дружества се разпространиха широко през последните десет години. Целта на първите предприятия от този тип беше избягване плащането на данъци, като доходите се превръщат в инвестиции. След промяната на данъчния закон през 1986 година, дружествата от този Вид поставят ударението на това да се получат колкото е възможно по-големи доходи от инвестициите, а също така и получаването на възможно най-голяма печалба, например някои от тях търгуват със стоки на срочните борси. Убеден съм, че през най-близките години ще възникнат нови дружества, които ще обвързват и двете споменати цели.